مجموعه شیکماشین

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ‌ﻣﻮن، ﺑﺘﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس رﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن و رﺿﺎﯾﺖ رو ﺑﺮاﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎره. اون ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﻤﻮن رو ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ‌دوﻧﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻢ در شیکماشین ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﯾﻢ اﺛﺮﮔﺬار و ارزش‌آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

فرهنگ کاری در شیکماشین

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ارزشﻫﺎی ﺷﻌﺎری، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﺷﻮن ﻫﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﺟﺎی راه ﺣﻞ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ.

ﻣﺎ در شیکماشین ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و درﻋﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف‌ﻫﺎﻣﻮن، ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی‌ﻣﻮن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﯾﻢ ﮐﺴﯽ رو در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﻮن ذوب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ارزش‌ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﮑﺮ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.

همراه با شیکماشین

جهت مشاهده فرصت‌های شغلی و یا ارسال رزومه خود از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.